นโยบาย


วิสัยทัศน์ (Vision)

"โรงพยาบาลชุมชนเป็นเลิศด้านบริการ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข"

 

พันธกิจ (Mission)

                                                      M1 : ให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

                                                      M2 : พัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

                                                      M3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ เพียงพอต่อการให้บริการ มีสุขภาพดี มีความสุขในการทำงาน

                                                      M4 : พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

                                                      M5 : พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยา

ค่านิยม (Core Values) : VP-SMILE

                                                       V = Vision : มีการใช้วิสัยทัศน์ของทีมนำในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กร

                                                       P = Patient Focus : ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

                                                       S = Systemic Perspertive : ทำงานด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีระบบการประสานงานร่วมมือกันเป็นอย่างดี

                                                       M = Management by fact : การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่จัดเก็บและผ่านการสังเคราะห์เป็นอย่างดี

                                                       I = Individual Commitment : ทุกคนมีความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการทำงานและพัฒนาองค์กร

                                                       L = Learning : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆ

                                                       E = Empowerment : มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

เข็มมุ่ง (Hoshin)

                                                       1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความปลอดภัยตามระบบ Patient Safety Goals (PSG : SIMPLE)

                                                       2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment)

                                                       3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังต่อเนื่องลงสู่ชุมชน ได้แก่ DM, HT, Stoke, CAPD และจิตเวช

                                                       4. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

รูปภาพ / กิจกรรม