โรงพยาบาลขุขันธ์

Tel.

0-4581-4290 ต่อ 1-4

Mail

khukhanhospital@gmail.com
โรงพยาบาลขุขันธ์

 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน


 ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

 ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โรงพยาบาลขุขันธ์